پیچ و مهره دکل مهاری
پیچ و مهره دکل مهاری
پیچ و مهره دکل مهاری
پیچ و مهره دکل مهاری

پیچ و مهره دکل مهاری

پیچ و مهره دکل مهاری در انواع سیزهای مختلف برای استفاده اتصلات دکل استفاده یشود که ما از بهترین نوع کیفیت و آبکاری گالوانیزه برای جلوگیری از زنگ زدگی استفاده میکنیم .پیچ و مهره نمره 60*16 فولادی با پوشش گالوانیزه گرم که برای اتصال مهارکش به صفحه تعادل می باشد .پیچ و مهره نمره 60*10 فولادی با پوشش گالوانیزه گرم که برای اتصال سکشن های دکل می باشد .پیچ و مهره نمره 60*20 فولادی با پوشش گالوانیزه گرم که برای اتصال صفحه تعادل به میله انکر بلت می باشد .