میله انکربوت یا عصایی

میله انکربوت یا عصایی به منظور ایجاد پایه نصب متعلقات مربوط به سیستم مهاری بر روی پشت بام و یا زمین از این قطعه استفاده می‌گردد. در نصب دکل بر روی پشت بام از میله انکر بولت و در نصب دکل بر روی زمین از میله عصایی استفاده می‌شود.این قطعه به عنوان پایه گیره مابین زمین یا دیوار و قطعات نصب مهاری شامل صفحه تعادل، مهارکش و سیم مهاری می‌باشد.این قطعه در مدل کوتاه و بلند هست که میله بلند برای مواقعی که مهار های ما قرار هست روی دیوار به صفحه پشت دیوار نصب شود استفاده می شود و میله های کوچه مواقعی که بخواهیم به سرستون ساختمان جوش بدهیم مورد استفاده قرار میگیرد..