صفحه مسی
صفحه مسی
صفحه مسی
صفحه مسی

صفحه مسی صفحه مربعی شکل در ابعاد 50*50 یا 70*70  با ضخامت های محتلف هست که در انتهای چاه گذاشته و توسط سیم مسی برای انتقال جریان الکتریکی به زمین استفاده می شود

صفحه  3*66*66 باهنر خلوص 99.9 درصد مس،

صفحه  5*66*66 باهنر با خلوص 99.9 درصد مس، 


صفحه  3*50*50 طرح باهنر با خلوص 99.9 درصد مس، 

صفحه  5*50*50 طرح باهنر با خلوص 99.9 درصد مس، 


صفحه  ذوبی 3*70*70 مواد الیاژی از مس، 

صفحه  ذوبی 4*70*70 مواد الیاژی از مس، 

صفحه  ذوبی 5*70*70 مواد الیاژی از مس،

صفحه ذوبی 3*60*60 مواد الیاژی از مس، 

صفحه  ذوبی 4*60*60 مواد الیاژی از مس، 

صفحه  ذوبی 5*60*60 مواد الیاژی از مس، 

صفحه  ذوبی 3*50*50 مواد الیاژی از مس، 

صفحه  ذوبی 4*50*50 مواد الیاژی از مس،

صفحه ذوبی 5*50*50 مواد الیاژی از مس، 

صفحه  ذوبی 3*40*40 مواد الیاژی از مس،

صفحه  ذوبی 4*40*40 مواد الیاژی از مس،

صفحه  ذوبی 5*40*40 مواد الیاژی از مس، 


صفحه  اتمایز 4*70*70 روکش مس مغزی آهنی، 

صفحه  اتمایز 4*60*60 روکش مس مغزی آهنی، 

صفحه  اتمایز 4*50*50 روکش مس مغزی آهنی، قیمت هر ورق: 105000 تومان

صفحه  اتمایز 4*40*40 روکش مس مغزی آهنی، قیمت هر ورق: 85000 تومان

صفحه  اتمایز 4*30*30 روکش مس مغزی آهنی، قیمت هر ورق: 65000 تومان