همسطح سازی و ایزوگام

همسطح سازی و ایزوگام  به عملیات کنده کاری ، جوشکاری و ایزوگام مهار های دکل مهاری میگویند که در این حالت مهارها به دیوار متصل نمی شوند و در پشت بام، مهار ها به ستون های ساختمان جوش میخورند و در زمین بعد از کندن زمین و گذاشتن آرماتور یا میلگرد عصایی ها به آن جوش داده میشود.ه