نصب دکل مهاری

نصب دکل مهاری به مراحلی گفته میشود که ابتدا فنداسیون دکل آماده و بعد از آن سکشن های دکل توسط ابزاری به نام جیمپل بالا کشده شده و روی هم گذاشته می شود و مهار ها نیز در فواصل ۶ متر و یا 9 متر قرار میگیرند.