فونداسیون دکل

فونداسیون دکل مهاری  بخشی از سازه می باشد که بار و فشار وارد از نقاط مختلف دکل وهمچنین بارهای اضافی را به زمین منتقل می کند.جهت طراحی ، تولید و نصب انواع دکل های مخابراتی نیاز به فونداسیون می باشد . که پس از محاسبه ارتفاع دکل ، بار بر روی دکل ، بادگیری آن و نوع مقاومت خاک منطقه نصب ، فونداسیون  مختص به آن دکل طراحی و نصب می گردد .فنداسیون دکل مهاری به دو دسته تقسیم میشود ۱- فنداسیون پشت بام ۲- فنداسیون زمینی

در پیاده‌سازی فونداسیون دکل های زمینی ، چاله های  به عمق حداقل ۱ متر مکعب و یا بیشتر حفاری می شود ، چاله ها توسط میل گرد آرماتوربندی شده و پس از کار گذاشتن قالبها و پایه های بولت و انکر مربوط به دکل ، با استفاده از بتن پر می شوند . در انتها جهت آب بندی فونداسیون ، از لایه های ایزوگامی استفاده می گردد .
تفاوت فونداسیون دکل های مهاری و خودایستا در این است که ، عمل پی‌سازی علاوه بر پایه دکل برای پایه مهاری‌ها نیز انجام می شود .
اغلب دکل‌های مهاری بر روی پشت بام نصب می‌گردند ، جهت نصب این نوع دکل از فونداسیون آهنی پشت بامی جهت بیس استفاده می شود . در پیاده‌سازی این نوع فونداسیون با استفاده از تیر آهن نبشی نمره ۱۶ ، یک سازه Y یا H شکل  با ابعاد حداقل ۱ متر به بیس پلنت زیر دکل جوش داده می شود این سازه بر روی کف بام و مابین ۲ ستون افقی نصب شده تا بار انتقالی از روی دکل بر روی قاعده دکل را بر روی سطح بام منقل و پخش نماید . برای مهارها از عصایی استفاده میشود که بعد از تخریب بخش کوچکی از محل به تیرها و پلهای اصلی جوشکاری شده ، سپس با ایزوگام پوشانده می شوند .