رگلاژ دکل مهاری

به این معنی می باشد که در فواصل گرما و سرما و یا با گذشت زمان از نصب دکل منجر میشود که سیم مهار ها از حالت طبیعی خود خارج شده و نیاز به بازبینی و چک کردن آن و متعلقات دیگر برای جلوگیری از حوادث غیر قابل پیشبینی نشده امثال بادها و طوفانها و پارگی و زنگ زدگی متعلقات غیر استاندارد می باشد .

رگلاژ دکل مهاری به این معنی می باشد که در فواصل گرما و سرما و یا با گذشت زمان از نصب دکل منجر میشود که سیم مهار ها از حالت طبیعی خود خارج شده و نیاز به بازبینی و چک کردن آن و متعلقات دیگر برای جلوگیری از حوادث غیر قابل پیشبینی نشده امثال بادها و طوفانها و پارگی و زنگ زدگی متعلقات غیر استاندارد می باشد .رگلاژ دکل مهاری به این معنی می باشد که در فواصل گرما و سرما و یا با گذشت زمان از نصب دکل منجر میشود که سیم مهار ها از حالت طبیعی خود خارج شده و نیاز به بازبینی و چک کردن آن و متعلقات دیگر برای جلوگیری از حوادث غیر قابل پیشبینی نشده امثال بادها و طوفانها و پارگی و زنگ زدگی متعلقات غیر استاندارد می باشد .