http://dakalnet.com/%d9%85%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%af%da%a9%d9%84/%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%af%da%a9%d9%84-%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d9%84%d8%aa-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d8%b1/

صفحه پشت دیوار

صفحه پشت دیوار دکل یا بلت یک صفحه فلزی به ابعاد ۲۰*۲۰ و ضخامت ۶ میلیمتر با یک سوراخ  در مرکز آن که به عنوان یک واشر بزرگ برای نگه داشتن میله مهار دیواری در پشت دیوار نصب می گردد .
صفحه پشت دیوار دکل یا بلت یک صفحه فلزی به ابعاد ۲۰*۲۰ و ضخامت ۶ میلیمتر با یک سوراخ  در مرکز آن که به عنوان یک واشر بزرگ برای نگه داشتن میله مهار دیواری در پشت دیوار نصب می گردد .صفحه پشت دیوار دکل یا بلت یک صفحه فلزی به ابعاد ۲۰*۲۰ و ضخامت ۶ میلیمتر با یک سوراخ  در مرکز آن که به عنوان یک واشر بزرگ برای نگه داشتن میله مهار دیواری در پشت دیوار نصب می گردد

صفحه پشت دیوار یا بلت
صفحه پشت دیوار یا بلت