پودر جوش کدولد
پودر جوش کدولد
فیتیله و دیسک
فیتیله و دیسک
فیتیله و دیسک
فیتیله و دیسک

پودر جوش احتراقی (جوش کدولد): این پودر از ترکیب اکسید مس، پودر آلومینیوم و یک سری کاتالیست ها به دست میاید.

چاشنی: شامل مقداری گوگرد و چند ماده ی دیگر میباشد که با ایجاد دمای لازم، باعث احتراق میشود و روی پودرجوش احراقی (جوش کدولد) ریخته میشود.

  • قالب گرافیتی: با توجه به نوع جوش، این قالب متفاوت میباشد.
  • یک منبع ایجاد شعله:  مثل یک فندک ساده که حرارت لازم را برای شروع واکنش ایجاد کند.

    در مراحل واکنش جوش احتراقی، عموما آلومینیوم در مخلوط با اکسیژن باعث ایجاد اکسید آلومینیوم شده  که به صورت شناور با کلیه ناخالصی ها در بالا قرار میگیرد که به اصطلاح به آن سرباره میگویند. در ادامه، گرمای باقی مانده باعث تغییر فاز فلز از جامد به مایع میشود و به دلیل وجود قالب گرافیتی، مواد مایع فرم قالب را به خود گرفته و در نتیجه دو فلز با از دست دادن گرما، از حالت مایع به جامد برمیگردند و به یکدیگر جوش میخورند. پس از اتمام واکنش و تغییر مواد به شکل جامد، سرباره نیز با توجه به کیفیت پودر تولید شده، به راحتی جدا شده و اتصالی قدرتمند باقی میماند.