کمربند یا تسمه دکل

کمربند یا تسمه دکل
کمربند یا تسمه دکل
کمربند یا تسمه دکل
کمربند یا تسمه دکل
کمربند یا تسمه دکل

کمربند یا تسمه دکل

کمربند دکل یا تسمه به قطعه ای گفته می شود که در جایی که مهار ها نصب می شوند قرار میگیرد و پس از آن مهار های به جای دکل به کمربند متصل می شود.

کمربند یا تسمه دکل
کمربند یا تسمه دکل

2