صفحه پشت دیوار
صفحه پشت دیوار

 کرپی و گوشواره
کرپی و گوشواره

تاج دکل مهاری
تاج دکل مهاری

 میله انکر بولت یا عصایی
میله انکر بولت یا عصایی

 پیچ و مهره دکل
پیچ و مهره دکل

 کمربند دکل
کمربند دکل

بیس دکل مهاری
بیس دکل مهاری

 صفحه تعادل
صفحه تعادل

مهارکش
مهارکش

سیم مهار دکل
سیم مهار دکل