شینه مسی ارت
شینه مسی ارت

شینه مسی ارت از لوازم چاه ارت  قابل استفاده در تابلوی برق جهت هدایت جریان الکتریکی – کاربرد به عنوان  شینه ارت و شینه نول – ساخته شده از مس با خلوص بالا

شینه مسی
شینه مسی