دکل مهاری چهار وجهی G45
دکل مهاری چهار وجهی G45

دکل جی 45
دکل مهاری سه وجهی G45

دکل مهاری جی G35
دکل مهاری سه وجهی G35