نصب دکل مهاری

نصب دکل مهاری
نصب دکل مهاری نصب دکل مهاری
نصب دکل مهاری
نصب دکل مهاری
نصب دکل مهاری
نصب دکل مهاری

wp-image-3268" /> نصب دکل مهاری[/caption]

نصب دکل مهاری

نصب دکل مهاری به مراحلی گفته میشود که ابتدا فنداسیون دکل آماده و بعد از آن سکشن های دکل توسط ابزاری به نام جیمپل بالا کشده شده و روی هم گذاشته می شود و مهار ها نیز در فواصل 6 متر و یا متر قرار میگیرند.

نصب دکل مهاری
نصب دکل مهاری