فونداسیون دکل مهاری پشت بام
فونداسیون دکل مهاری پشت بام
فونداسیون دکل مهاری پشت بام
فونداسیون دکل مهاری پشت بام
فونداسیون دکل مهاری پشت بام
فونداسیون دکل مهاری پشت بام
فونداسیون دکل مهاری پشت بام
فونداسیون دکل مهاری پشت بام
فونداسیون دکل مهاری بتنی
فونداسیون دکل مهاری بتنی

فونداسیون دکل

فونداسیون دکل مهاری  بخشی از سازه می باشد که بار و فشار وارد از نقاط مختلف دکل وهمچنین بارهای اضافی را به زمین منتقل می کند.جهت طراحی ، تولید و نصب انواع دکل های مخابراتی نیاز به فونداسیون می باشد . که پس از محاسبه ارتفاع دکل ، بار بر روی دکل ، بادگیری آن و نوع مقاومت خاک منطقه نصب ، فونداسیون  مختص به آن دکل طراحی و نصب می گردد .فنداسیون دکل مهاری به دو دسته تقسیم میشود 1- فنداسیون پشت بام 2- فنداسیون زمینی

در پیاده‌سازی فونداسیون دکل های زمینی ، چاله های  به عمق حداقل 1 متر مکعب و یا بیشتر حفاری می شود ، چاله ها توسط میل گرد آرماتوربندی شده و پس از کار گذاشتن قالبها و پایه های بولت و انکر مربوط به دکل ، با استفاده از بتن پر می شوند . در انتها جهت آب بندی فونداسیون ، از لایه های ایزوگامی استفاده می گردد .
تفاوت فونداسیون دکل های مهاری و خودایستا در این است که ، عمل پی‌سازی علاوه بر پایه دکل برای پایه مهاری‌ها نیز انجام می شود .
اغلب دکل‌های مهاری بر روی پشت بام نصب می‌گردند ، جهت نصب این نوع دکل از فونداسیون آهنی پشت بامی جهت بیس استفاده می شود . در پیاده‌سازی این نوع فونداسیون با استفاده از تیر آهن نبشی نمره 16 ، یک سازه Y یا H شکل  با ابعاد حداقل 1 متر به بیس پلنت زیر دکل جوش داده می شود این سازه بر روی کف بام و مابین 2 ستون افقی نصب شده تا بار انتقالی از روی دکل بر روی قاعده دکل را بر روی سطح بام منقل و پخش نماید . برای مهارها از عصایی استفاده میشود که بعد از تخریب بخش کوچکی از محل به تیرها و پلهای اصلی جوشکاری شده ، سپس با ایزوگام پوشانده می شوند .

فونداسیون دکل مهاری پشت بام
فونداسیون دکل مهاری پشت بام
فونداسیون دکل مهاری زمینی
فونداسیون دکل مهاری زمینی