بتن ریزی پای مهار

 فونداسیون زمینی دکل مهاری
بتن ریزی پای مهار

نقشه فونداسیون دکل مهاری
بتن ریزی پای مهار

بتن ریزی پای مهار

بتن ریزی پای مهار در پیاده‌سازی فونداسیون دکل های مهاری زمینی ، چاله های  به عمق حداقل 1 متر مکعب و یا بیشتر حفاری می شود ، چاله ها توسط میل گرد آرماتوربندی شده و پس از کار گذاشتن قالبها و پایه های بولت و انکر مربوط به دکل ، با استفاده از بتن پر می شوند . در انتها جهت آب بندی فونداسیون ، از لایه های ایزوگامی استفاده می گردد .تفاوت فونداسیون دکل های مهاری و خودایستا در این است که ، عمل پی‌سازی علاوه بر پایه دکل برای پایه مهاری‌ها نیز انجام می شود .

بتن ریزی پای مهار

نقشه فونداسیون دکل مهاری