جوشکاری دکل

جوشکاری دکل مهاری زمانی صورت می گیرد که بخواهیم به جای اینکه میله انکر را داخل دیوار با صفحه پشت دیوار مهار کنیم آن را به سرستون های ساختمان جوش داده و پیچ و مهره می کنیم به این صورت که ابتدا کنده کاری شده تا به ستونهای ساختمان برسیم و بعد از جوش دادن میله به آن همسطح سازی و ایزوگام میکنیم. صورتا داخل دیوار با صفحه پشت دیوار مهار کنیم آن را به سرستون های ساختمان جوش داده و پیچ و مهره می کنیم به این صورت که ابتدا کنده کاری شده تا به ستونهای ساختمان برسیم و بعد از جوش دادن میله به آن همسطح سازی و ایزوگام میکنیم.