ضخامت گالوانیزه گرم به روی سازه های ساخته شده از آهن و فولاد

مشخصات و روش آزمایش (ISO 1461 :1999 )

الزامات عمومی :

توجه1 :

ترکیب شیمیایی و حالت سطح ( میزان صافی و زبری ) فلز پایه ، حجم اجزاء و شرایط گالوانیزاسیون بر ظاهر ، ضخامت ، ساختمان و خواص فیزیکی / مکانیکی پوش اثر دارد .

توجه 2 :

اطلاعاتی که باید توسط خریدار (مشتری) باید تهیه شود .

– ترکیب شیمیایی و هرگونه خصوصیات فلز پایه که بر فرایند گالوانیزه گرم موثر خواهد بود .

– نحوه شناسایی و مشخصه سطوح – که به عنوان مثال در طراحی و یا به نحوه مناسبی در نمونه علامت زده شده است .

– یک نقشه و یا هر مشخصه انی کهسطوح غیر همسطح را نشان دهد .

– یک نمونه ویا هر تعریف دیگریکه از الزامات نهایی می شود .

– هرگونه خواسته قبل از انجام کار

– نیاز و شرایط قابل پذیرش برای پوشش هایی که با نیروی گریز از مرکز ( سانتریفوژ کردن ) تهیه می شوند .

– ترکیب بازرسی و کنترل

ضخامت:

جدول 1: حداقل وزن پوشش ( در ارتباط با ضخامت ) برای نمونه هایی که سانتریفوژ نشده اند

جدول 2: حداقل وزن پوشش ( در ارتباط با ضخامت ) برای نمونه هایی که سانتریفوژ شده اند.

چسبندگی :

در حال حاضر استاندارد روش خاصی برای تست چسبندگی به روی پوشش هایی که گالوانیزه گرم شده اند را ارائه نمی دهند
ضرورت انجام آزمایش چسبندگی بر روی پوشش ، به سبب ویژگی و مشخصات پیوندهای متالورژیکی که بین فلز پایه ( که همان آهن یا فولاد می باشد ) با فلز پوشش(روی) ندارد.